• Нд. Вер 24th, 2023

Статут Балаклійської СЮН Балаклійської районної ради Харківської області

ВідСЮН

Жов 25, 2020

1. Загальна частина

1.1. Балаклійська  станція   юних   натуралістів Балаклійської районної ради Харківської області (у подальшому СЮН) − позашкільний навчальний    заклад,     основним     напрямом    діяльності     якого   є еколого-натуралістичний,   що   передбачає   оволодіння     вихованцями (учнями, слухачами) знаннями про навколишнє середовище, формування екологічної культури особистості, набуття знань і досвіду розв’язання екологічних проблем.

СЮН здійснюють навчання і виховання учнів, вихованців, слухачів у позаурочний та позанавчальний час.

1.2. СЮН у своїй діяльності керуються Конституцією України , Законами України “Про освіту” , “Про загальну середню освіту” , “Про позашкільну освіту” , іншими законодавчими актами України, актами президента України, Кабінету міністрів України, наказами МОН, інших центральних органів виконавчої влади, у сфері управління яких перебуває СЮН, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, Положенням про позашкільний навчальний заклад, Положенням про центр, будинок, клуб еколого-натуралістичної творчості молоді, станція юних натуралістів, затвердженим Кабінетом  Міністрів України від 27.08.2010 р. №769 Постановою «Про внесення змін до Положення про позашкільний навчальний заклад» та цим Статутом.

1.3. Головними завданнями СЮН є:

 • реалізація державної політики у галузі позашкільної освіти;
 • створення умов для надання поглиблених знань з основ природничих, аграрних та лісогосподарських наук, професійного самовизначення та самореалізації учнівської молоді;
 • залучення вихованців (учнів, слухачів) до практичної природоохоронної роботи та інших біологічних напрямів, формування знань, навичок у галузях сільського господарства: квітництво, лісівництво, садівництво, грибівництво, бджільництво тощо;
 • створення умов для оволодіння вихованцями (учнями, слухачами) знаннями про навколишнє середовище та формування екологічної культури особистості, набуття навичок і досвіду розв’язання екологічних проблем;
 • залучення вихованців (учнів, слухачів) до науково-дослідної, експериментальної, конструкторської та винахідницької роботи в галузі сільськогосподарських наук;
 • створення умов для самореалізації і розвитку природних нахилів та інтересів, індивідуальних здібностей вихованців (учнів, слухачів);
 • задоволення потреб вихованців (учнів, слухачів) у професійному самовизначенні;
 • пошук, розвиток і підтримка здібних, обдарованих і талановитих вихованців (учнів, слухачів);
 • формування у вихованців (учнів, слухачів) свідомого і відповідального ставлення до власного здоров’я та здоров’я оточуючих, навичок безпечної поведінки;
 • здійснення інформаційно-методичної та організаційно-масової роботи;
 • просвітницька діяльність.

1.4. Мова навчання і виховання СЮН визначається Конституцією України  і Законом України “Про мови в Українській PCP”.

2. Організаційно-правові засади діяльності  

Балаклійської станції юних натуралістів 

2.1. СЮН знаходиться у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міста Балаклійського району.

2.2. Засновником СЮН є Балаклійська районна рада Харківської області (далі засновник).

2.3. СЮН є юридичною особою, має печатку, штамп і ідентифікаційний код.

2.4.Засновник або уповноважений орган здійснює фінансування навчального закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі, інженерні комунікації, обладнання, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування.

2.5. Юридична адреса СЮН: 64200, Україна, Харківська область, місто Балаклія, вул. Шевченко, 27. Тел.(05749) 5 33 61.

2.6. В оперативній діяльності СЮН підпорядковується відділу освіти Балаклійської районної державної адміністрації.

2.7. Повна назва СЮН – Балаклійська станція юних натуралістів Балаклаклійської районної ради Харківської області, коротка назва – Балаклійська СЮН.

2.8. Станція юних натуралістів є профільним закладом, спрямовує свою діяльність на залучення вихованців (учнів, слухачів) до практичної природоохоронної роботи та інших біологічних напрямів, формування знань, навичок в галузях сільського господарства: квітництво, лісництво, садівництво, грибівництво, бджільництво тощо.

2.9. Реорганізація та ліквідація СЮН здійснюються відповідно до Положення про порядок створення, реорганізації і ліквідації навчально-виховних закладів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України.

2.10. СЮН організовує свою роботу з вихованцями, слухачами за напрямами: туристсько-краєзнавчим, еколого-натуралістичним, дослідницько-експериментальним.

2.11. Мета і головні завдання діяльності СЮН:

  СЮН організовує роботу з вихованцями, учнями і слухачами за напрямами: туристсько-краєзнавчим, еколого-натуралістичним, дослідницько-експериментальним.

 Мета і основні завдання діяльності СЮН:

 • поглиблене засвоєння знань з певної галузі біології науки або окремих тем, формування практичних навичок;
 • впровадження інноваційних технологій в системі позашкільної освіти та виховання – принципів модульної системи, діагностики особистості школяра;
 • формування суспільно-громадського досвіду особистості, розвиток стимулювання та реалізації її духовного, творчого потенціалу;
 • створення системи пошуку, розвитку і підтримки юних талантів, обдарувань для формування творчої та наукової еліти шляхом участі в науковому товаристві «Ерудит», МАН, очно-заочна біологічна школа для сільських школярів, шкільне лісництво ;
 • розвиток естетичного сприйняття й формування потреби в спілкуванні;
 • набуття соціального досвіду, успадкування духовних надбань українського народу, формування у молоді, незалежно від національної приналежності, рис громадянина Української держави, розвиненої духовності, моральної, духовно-естетичної, правової, трудової, екологічної культури;
 • залучання юннатів до культури України, свого народу, формування потреб у духовному збагаченні, виховувати шанобливе ставлення до державної мови, до символіки України;
 • формування загальнолюдських норм гуманістичної моралі (доброзичливість, милосердя, взаєморозуміння, чуйність, терпимість, тактовність, працьовитість, культура  спілкування, інтелігентності);
 • формування потреби здорового способу життя, дбайливого ставлення до природи, людей, самого себе, розвиток відповідних звичок;
 • стимулювання потреб у самовдосконаленні, навчання прийомів і методів самоаналізу, самовиховання й самоосвіти;
 • створення у гуртку, позашкільному закладі в цілому сприятливої емоційно-моральної атмосфери, соціальної значущості й особистої захищеності, що гармонірує відносини з навколишнім світом, збагачує досвід, безконфліктного спілкування, допомагає вибрати заняття по душі;
 • залучення батьків, громадськості до справи і перетворення станції юннатів в заклад нового покоління;
 • створення у позашкільному закладі умов для випереджаючого навчання і виховання;
 • участь у Всеукраїнських еколого-краєзнавчих  експедиціях, акціях, конкурсах;
 • проведення моніторингу освітнього процесу;
 • участь у Міжнародних науково-освітніх програмах з біології, екології, краєзнавства;
 • здійснення інформаційно-методичної та організаційно-масової роботи;
 • до професійної підготовки цілеспрямованої молоді.

2.12. Балаклійська СЮН організовує свою діяльність відповідно до Правил внутрішнього трудового розпорядку, що затверджується трудовим колективом за поданням засновника і профспілкового комітету на основі типових правил.

2.13. СЮН може створювати структурно-відокремлені підрозділи (філії), що знаходяться поза межами розташування СЮН і виконують таку саму освітню діяльність, як в цілому так і за окремими його напрямами.

3. Організація позашкільної освіти  

на станції юних натуралістів

3.1.СЮН проводить навчально-виховну, організаційно-методичну та організаційно-масову роботу.

3.2.Структура та штати СЮН розробляються його керівником у межах затверджених видатків на оплату праці відповідно до встановлених нормативів і затверджуються органом управління освітою, у сфері управління якого перебуває заклад.

Структурними підрозділами закладу можуть бути відділи, відділення, лабораторії, оздоровчий табір, бібліотека, навчально-виробничі та творчі майстерні, навчально-дослідні земельні ділянки, теплично-парниковий комплекс, зимовий сад, тваринницькі ферми , зоопарк та інші підрозділи.

Відділення створюються на СЮН за напрямами позашкільної освіти.

На СЮН існують наступні відділення:

 • біологічне відділення – створено для проведення навчальних, практичних занять, передбачених навчальними програмами з предметів природничого циклу, з метою здобуття практичних знань про рослинний світ, формування практичних вмінь та навичок, вивчення спостереження та догляду за рослинами на  навчально-дослідній ділянці, теплиці, дендропарку, квітників та організації дослідницької роботи учнів;
 • зоологічне відділення – створено для проведення організації дослідницької роботи по інтродукції та акліматизації екзотичних тварин, розмноження їх, випуск у природу нашого краю, а також реалізація “Комплексної програми примноження та збереження рослинного та тваринного світу Балаклійського району ”;
 • відділення акваріумістики – створено для проведення навчальних, практичних занять, передбачених навчальними програмами з предметів природничого циклу з метою здобуття практичних знань про акваріумний світ, формування практичних вмінь та навичок проведення роботи по селекції та розмноженню акваріумних риб, рослин, створення колекції риб;
 • краєзнавче відділення – створено для проведення навчальних, практичних занять, передбачених навчальними програмами з предметів еколого-краєзнавчого напряму, участю у Всеукраїнських історико-краєзнавчих експедиціях, забезпечує діяльність двох музеїв: зразкового природничо-краєзнавчого Музею “Мій рідний край, моя ти Слобожанщино!” та Музею «Хліба та Голодомору»;
 • культурно – масове відділення – проведення природоохоронної, еколого-натуралістичної масової роботи, участь у Всеукраїнських, обласних, районних конкурсах, акціях, заходах, експедиціях; організація літнього оздоровлення та відпочинку дітей. Відповідно до рівня класифікації визначаються мета й перспективи діяльності гуртків, груп та інших творчих об’єднань, їх чисельний склад, обирається програми.

Структурні підрозділи закладу діють на основі відповідних положень, що розробляються закладом і затверджуються його керівником.

3.3. СЮН створює належні умови для вибору вихованцями (учнями, слухачами) видів діяльності відповідно до їх інтересів та вимог батьків та осіб, що їх замінюють; вживають заходів для залучення вихованців (учнів, слухачів), які потребують соціальної допомоги та соціальної реабілітації; забезпечують їх соціальний захист.

3.4. СЮН працює за річним планом роботи, погодженим засновником (власником), реалізовує  напрями своєї діяльності з урахуванням особливостей соціально-економічного розвитку регіону, інтересів вихованців (учнів, слухачів), потреб сім’ї, запитів інших навчальних закладів, молодіжних і дитячих громадських організацій.

3.5. Навчально-виховний процес на СЮН  здійснюється за типовими навчальними планами і програмами, що затверджуються МОН, а також за навчальними планами і програмами, затвердженими відповідними місцевими органами виконавчої влади.

3.6. Навчальні програми можуть бути однопрофільними, комплексними, і такими, що передбачають індивідуальне навчання учнів та навчання у гуртках, групах та інших творчих об’єднаннях, які проводяться від одного місяця до кількох років.

3.7.Індивідуальне навчання на СЮН організовується відповідно до порядку, затвердженого МОН.

3.8. Експериментальні навчальні плани складаються станцією юних натуралістів  з урахуванням типових навчальних планів.

3.9. Середня наповнюваність гуртків, груп, секцій та інших творчих об’єднань (далі – гуртків, груп та інших творчих об’єднань) у СЮН становить як правило 10 – 15 вихованців, учнів і слухачів.

Наповнюваність окремих гуртків, груп та інших творчих об’єднань встановлюється директором Балаклійської СЮН залежно від профілю, програм та можливостей організації навчально-виховного процесу, рівня майстерності вихованців, учнів та слухачів і становить не більш як 25 вихованців, учнів, слухачів.

Гурток – це об’єднання вихованців, учнів і слухачів відповідно до їх нахилів, здібностей, інтересів до конкретного виду діяльності з урахуванням їх віку, психофізичних особливостей, стану здоров’я.

Група – це складова гуртка, відділу, відділення або іншого творчого об’єднання одного профілю.

Секція – це об’єднання вихованців, учнів і слухачів для проведення дослідницької, пошукової та експериментальної роботи з різних проблем науки,  а також за  туристсько-краєзнавчим або іншим напрямом діяльності.

 3.10. Приймання до СЮН здійснюється протягом року у міру закінчення комплектування гуртків, груп та інших творчих об’єднань) за бажанням вихованців (учнів, слухачів) і за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, як на безконкурсній основі, так і за конкурсом, умови якого розробляються позашкільним навчальним закладом.

Приймання вихованців (учнів, слухачів) до позашкільного навчального закладу для одержання позашкільної освіти здійснюється на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють.

До СЮН зараховуються вихованці (учні, слухачі) віком від 5 до 25 років.

3.11. СЮН проводить навчально-виховну, організаційно-методичну та організаційно-масову роботу диференційовано (відповідно до віку, індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей, стану здоров’я) з використанням різноманітних організаційних форм роботи: заняття, гурткова робота, клубна робота, урок, лекція, індивідуальні заняття, конференція, семінар, читання, вікторина, екскурсія, експедиція, практична робота в лабораторіях, майстернях, теплицях, на науково-дослідних земельних ділянках, сільськогосподарських підприємствах, а також з використанням інших форм, передбачених статутом закладу.

3.12. Навчальний рік  на станції юних натуралістів незалежно починається з 1 вересня.

 Комплектування гуртків, груп та інших творчих об’єднань здійснюється у період з 1 до 15 вересня, який вважається робочим часом керівника гуртка, групи або іншого творчого об’єднання закладу.

Тривалість навчального року на СЮН встановлюється МОН або іншим центральним органом виконавчої влади, до сфери управління якого належить СЮН, за погодженням з МОН.

3.13. Режим щоденної роботи встановлює СЮН, враховуючи рекомендації центральних та місцевих органів виконавчої влади, у сфері управління яких він перебуває.

У канікулярні, святкові та неробочі дні  СЮН працює за окремим планом.

СЮН  забезпечує безпечні умови навчання, виховання та праці.

3.14. Тривалість занять на СЮН  визначається навчальним планом і програмами з урахуванням психофізіологічного розвитку та допустимого навантаження для різних вікових категорій і становить для вихованців (учнів, слухачів):

віком від 5 до 6 років – 30 хвилин; віком від б до 7 років – 35 хвилин; інших – 45 хвилин.

Короткі перерви між заняттями (уроками) є робочим часом керівника гуртка, групи або іншого творчого об’єднання і визначаються робочим режимом щоденної роботи закладу.

3.15. Гуртки, секції та інші творчі об’єднання СЮН класифікують   за   трьома рівнями:

початковий рівень – творчі об’єднання, діяльність яких спрямована на загальний розвиток вихованців (учнів, слухачів), виявлення їх здібностей та обдарувань, прищеплення інтересу до еколого-натуралістичної діяльності;

основний рівень – творчі об’єднання, які розвивають інтереси вихованців (учнів, слухачів), дають їм знання, практичні уміння і навички, задовольняють потреби у професійній орієнтації;

вищий рівень – творчі об’єднання за інтересами для здібних і обдарованих вихованців (учнів, слухачів);

відповідно до рівня класифікації визначається мета і перспективи діяльності гуртків, груп та інших творчих об’єднань, їх чисельний склад, обирається програма.

3.16. СЮН, яка має висококваліфіковані кадри, відповідні матеріально-технічні умови, можуть організовувати проведення на своїй навчально-виховній базі виробничої та педагогічної практики учнів, студентів загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладів.

Для подальшого розвитку інтересів і нахилів учнів, підтримки їх       професійних  навичок СЮН за умови дотримання правил охорони праці й техніки безпеки організовує виконання замовлень підприємств, установ, організацій на виготовлення сільськогосподарської,

лісогосподарської, квітково-декоративної продукції, вироби декоративно-прикладного мистецтва, при цьому характер і зміст робіт повинні сприяти формуванню й удосконаленню знань і умінь, передбачених навчальними програмами.

У випадках, передбачених законодавством України,  СЮН має право надання платних послуг з певних видів діяльності після отримання у встановленому порядку відповідних ліцензій. Платні послуги не можуть надаватись СЮН замість або в межах освітньої діяльності, визначеної навчальними планами і програмами.

СЮН  може надавати платні послуги за еколого-натуралістичним напрямом діяльності.

3.17.СЮН  може  організовувати роботу своїх гуртків, груп та інших творчих об’єднань у приміщеннях загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладів, навчально-виробничих комбінатів, підприємств, організацій, наукових установ відповідно до укладених угод із зазначеними закладами та установами.

3.18. СЮН може проводити роботу спільно з науково-дослідними, творчими організаціями, вищими навчальними закладами, створювати лабораторії для творчої, експериментальної, науково-дослідної роботи з метою розвитку і підтримки стійких інтересів учнів, їх обдаровань і самовизначення щодо майбутньої професії.

3.19. СЮН проводить координаційно-методичну роботу, спрямовану на удосконалення програм, змісту, форм і методів діяльності гуртків, секцій, студій, клубів та інших творчих об’єднань, підвищення майстерності педагогічних працівників за напрямами роботи.

На СЮН може функціонувати методичні об’єднання за напрямами діяльності гуртків, секцій, студій, клубів та інших творчих об’єднань, що охоплюють педагогічних працівників певного професійного спрямування.

З метою удосконалення системи навчання і виховання на СЮН може створюватись методичні ради, комісії, до складу яких входять педагогічні працівники цього закладу та інші учасники навчально-виховного процесу, діяльність методичних   рад,   комісій   здійснюється відповідно до рекомендацій МОН.

3.20. Згідно з рішенням засновника (власника), на підставі відповідних угод СЮН може надавати організаційно-методичну допомогу педагогічним колективам, навчальним закладам регіону, молодіжним, дитячим, громадським організаціям.

3.21. СЮН може створювати відповідні підрозділи для підвищення кваліфікації педагогічних працівників за напрямами позашкільної роботи. підвищення кваліфікації може проводитись у формі курсів, семінарів і за іншими організаційними формами.

3.22. За результатами навчання СЮН  видають своїм випускникам відповідні документи  про  професійну позашкільну освіту в порядку, встановленому МОН. Випускникам, які встановленому порядку склали кваліфікаційні іспити, видається свідоцтво (посвідчення).

       Зразки свідоцтв (посвідчень) затверджуються МОН. Виготовлення свідоцтв (посвідчень), для СЮН здійснюється за рахунок коштів відділу освіти.

4. Учасники навчально-виховного процесу

4.1. Учасниками навчально-виховного процесу на СЮН є:

 • вихованці, учні, слухачі, студенти незалежно від місця проживання;
 • директор, заступники директора закладу;
 • педагогічні працівники, психологи, соціальні педагоги, бібліотекарі, спеціалісти, які залучені до навчально-виховного процесу;
 • батьки або особи, які їх замінюють;
 • представники підприємств, установ, організацій, які беруть участь у навчально-виховному процесі.

4.2. Вихованці (учні, слухачі) СЮН мають гарантоване державою право на:

 • здобуття позашкільної освіти відповідно до їх здібностей, обдаровань, уподобань та інтересів;
 • добровільний вибір виду діяльності;
 • навчання у декількох гуртках, групах та інших творчих об’єднаннях СЮН;
 • безпечні та нешкідливі умови навчання та праці;
 • користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною    культурно-спортивною, корекційно-відновною базою СЮН;
 • участь у різних видах навчальної, науково-практичної роботи, у конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах та інших масових заходах;
 • представлення в органах громадського самоврядування СЮН;
 • вільне вираження поглядів, переконань;
 • захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь і гідність.

4.3. Вихованці (учні, слухачі) СЮН зобов’язані:

 • оволодіти знаннями, вміннями, практичними навичками;
 • підвищувати загальний культурний рівень;
 • дотримуватись моральних і етичних норм;
 • брати посильну участь у різних видах трудової діяльності;
 • бережно ставитись до державного, громадського і особистого майна;
 • дотримуватись вимог статуту, правил внутрішнього трудового розпорядку СЮН .

4.4. Педагогічні працівники СЮН мають право на:

 • внесення керівництву СЮН та органам управління освітою пропозицій щодо поліпшення навчально-виховного процесу, подання на розгляд керівництву закладу та педагогічної ради пропозицій про моральне та матеріальне заохочення вихованців, учнів і слухачів, застосування стягнень до тих, хто порушує правила внутрішнього трудового розпорядку, що діють у закладі;
 • вибір форм підвищення педагогічної кваліфікації;
 • участь у роботі методичних об’єднань, нарад, зборів, інших органів самоврядування СЮН, у заходах, пов’язаних з організацією навчально-виховної роботи;
 • проведення в установленому порядку дослідно-експериментальної,

          пошукової роботи;

 • вияв соціально-педагогічної ініціативи, вибір педагогічно обґрунтованих форм, методів, засобів роботи з вихованцями, учнями і слухачами;
 • захист професійної честі, гідності відповідно до законодавства;
 • соціальне та матеріальне заохочення за досягнення вагомих результатів у виконанні покладених на них завдань;
 • об’єднання у професійні спілки, участь в інших об’єднаннях громадян, діяльність яких не заборонена законодавством.

4.5. Педагогічні працівники СЮН зобов’язані:

 • виконувати навчальні плани та програми;
 • надавати знання, формувати вміння і навички з різних напрямів позашкільної освіти диференційовано відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей вихованців (учнів, слухачів);
 • сприяти розвитку інтелектуальних і творчих здібностей дітей, фізичних якостей відповідно до задатків та запитів вихованців (учнів, слухачів), а також збереженню здоров’я;
 • визначати мету та конкретні завдання навчання, виховання і розвитку вихованців (учнів, слухачів), вибирати адекватні засоби їх реалізації;
 • здійснювати педагогічний контроль за дотриманням вихованцями (учнями, слухачами) моральних, етичних норм поведінки і правил внутрішнього трудового розпорядку СЮН, вимог інших документів, що регламентують організацію навчально-виховного процесу;
 • дотримуватись педагогічної етики, поважати гідність вихованця (учня, слухача), захищати його від будь-яких форм фізичного, психічного насильства; своєю діяльністю стверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі;
 • берегти здоров’я вихованців (учнів, слухачів), їх інтереси, пропагувати здоровий спосіб життя;
 • виховувати повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;
 • постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру;
 • вести документацію, пов’язану з виконанням посадових обов’язків (журнали, плани роботи тощо);
 • виховувати особистим прикладом і настановами повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;
 • дотримуватись вимог    статуту    закладу,   виконувати   правила

           внутрішнього розпорядку та посадові обов’язки;

 • брати участь у роботі педагогічної ради закладу; виконувати накази і розпорядження керівника закладу.

4.6. Викладачі, керівники гуртків, груп та інших творчих об’єднань закладу працюють відповідно до розкладу занять, затвердженого його керівником.

4.7. Обсяг педагогічного навантаження СЮН визначається керівником закладу згідно із законодавством і затверджується для державних і комунальних закладів відповідним органом виконавчої влади чи органом місцевого самоврядування, до сфери управління якого належить цей заклад, для приватних – засновником (власником).

Перерозподіл або зміна педагогічного навантаження протягом навчального року здійснюється керівником закладу у разі зміни кількості годин за окремими навчальними програмами, що передбачаються робочим навчальним планом, а також за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

4.8. Не допускається відвертати педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків, крім випадків, передбачених законодавством.

4.9. Педагогічні працівники закладу підлягають атестації, як правило, один раз у п’ять років відповідно до типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого наказом Міносвіти  і зареєстрованого у мін’юсті , із змінами і доповненнями, унесеними наказом Міносвіти , зареєстрованим у мін’юсті .

4.10. Батьки вихованців (учнів, слухачів) та особи, які їх замінюють, має право:

 • обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування закладу;
 • звертатися до органів управління освітою, керівника СЮН і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;
 • приймати рішення про участь дитини в інноваційній діяльності СЮН;
 • брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази СЮН;
 • захищати законні інтереси своїх дітей в органах громадського самоврядування закладу та у відповідних державних, судових органах.

5. Управління СЮН

5.1. Керівництво СЮН здійснює його директор, яким може бути тільки громадянин України, що має вищу педагогічну освіту і стаж педагогічної роботи не менш як три роки, успішно пройшов підготовку та атестацію керівних кадрів освіти в порядку, установленому МОН.

5.2. Керівник, заступники керівника, педагогічні та інші працівники закладу призначаються на посади і звільняються з посад відповідно до чинного законодавства.

5.3. Керівник СЮН:

 • здійснює керівництво педагогічним колективом, визначає структуру закладу, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового рівня працівників;
 • організовує навчально-виховний процес;
 • підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання,   заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогічних працівників;
 • забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, умінь та навичок вихованців (учнів, слухачів);

створює необхідні умови для здобуття вихованцями (учнями, слухачами) позашкільної освіти;

 • забезпечує дотримання вимог охорони дитинства,

санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;

 • розпоряджається в установленому порядку майном і коштами закладу;
 • організує виконання кошторису доходів і видатків закладу, укладає угоди з юридичними та фізичними особами, в установленому порядку відкриває рахунки в установах банків або органах державного казначейства;
 • установлює надбавки, доплати, премії та надає матеріальну допомогу працівникам закладу відповідно до законодавства;
 • представляє заклад у всіх підприємствах, установах та організаціях і відповідає перед засновником за результати діяльності закладу;
 • дає дозвіл на участь діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників культурно-просвітницьких закладів, підприємств, установ та організацій, інших юридичних або фізичних осіб у навчально-виховному процесі;
 • забезпечує права вихованців (учнів, слухачів) на захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;
 • видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;
 • застосовує заходи заохочення та дисциплінарного стягнення до працівників СЮН;
 • затверджує посадові обов’язки працівників СЮН;
 • щороку звітує на конференції колективу закладу про діяльність адміністрації;
 • несе відповідальність за виконання покладених на заклад завдань, результати фінансово-господарської діяльності, стан і збереження майна, переданого у користування та володіння закладу.

5.4. Керівник СЮН є головою педагогічної ради – постійно діючого колегіального органу управління СЮН.

5.5. Педагогічна рада СЮН:

 • розглядає плани, підсумки і актуальні питання навчальної, виховної, організаційно-масової та інформаційно-методичної роботи закладу, його структурних підрозділів, гуртків, груп та інших творчих об’єднань,  а  також  питання  дотримання санітарно-гігієнічних

          вимог, забезпечення техніки безпеки, охорони праці;

 • розробляє пропозиції щодо поліпшення діяльності закладу;
 • визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;
 • створює у разі потреби експертні та консультаційні комісії за напрямами роботи;
 • розробляє рекомендації з питань організації навчально-виховного

          процесу, налагодження міжнародних освітніх та наукових зв’язків;

 • захищає права педагогічних працівників на педагогічну ініціативу, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, аналізує форми, методи і засоби навчання та скасовує такі, що не придатні для використання в навчальному процесі;
 • розробляє рекомендації щодо основних напрямів

навчально-виховної роботи, схвалює навчальні плани і програми, а також міжнародні освітні програми;

призначає вихованцям (учням,   слухачам) персональні та іменні

стипендії, гранти;

 • порушує клопотання про   заохочення   педагогічних   працівників

тощо.

Робота педагогічної ради проводиться відповідно до потреб СЮН. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше ніж два рази на рік.

5.6. На СЮН  діє методична рада, до складу якої входять педагогічні працівники закладу та інші учасники навчально-виховного процесу, методична рада є дорадчим органом.

Методична рада:

 • координує науково-методичну, організаційну та практичну діяльність закладу з питань екологічної освіти та виховання, дослідницької роботи в галузі біології, сільського та лісового господарства;
 • заслуховує повідомлення з питань удосконалення навчально-

          виховної, організаційно-методичної, науково-дослідної роботи;

 • вивчає, узагальнює та поширює перспективний педагогічний досвід;
 • дає експертні оцінки щодо якості навчально-методичноі літератури з позашкільної освіти;
 • обговорює проекти нових навчальних програм, аналізує пропозиції щодо удосконалення діючих;
 • поширює інновації у системі позашкільної освіти;
 • приймає рішення про доцільність участі у науково-практичній конференції, симпозіумі тощо.

5.7. Органом громадського самоврядування СЮН є загальні збори (конференція) колективу цього закладу.

Засідання загальних зборів (конференції) проводиться не рідше ніж один раз на рік. Рішення зборів (конференції) вважаються правомочними, якщо в роботі бере участь понад 50% її членів.

У період між загальними зборами (конференціями) діє рада СЮН, діяльність якої регулюється статутом цього закладу.

5.8. Рада закладу розглядає питання перспектив розвитку СЮН, надає допомогу керівництву в реалізації цих планів, здійснює громадський контроль за діяльністю керівництва.

5.9. Загальні збори (конференція) колективу СЮН  проводяться за участю директора, заступників директора, керівників підрозділів, що входять до складу закладу, наукових та інших педагогічних працівників, які залучаються до навчально-виховного процесу закладу, а також представників учнівського самоврядування, батьківського комітету.

5.10. На СЮН за рішенням загальних зборів (конференції) або ради закладу можуть створюватись і діяти піклувальна рада, учнівський та батьківський комітети.

6. Фінансово-господарська діяльність

та матеріально-технічна база СЮН.

6.1. Фінансово-господарська діяльність СЮН проводиться відповідно до законодавства та статуту закладу.

6.2. Фінансування державного і комунального СЮН  здійснюється за рахунок коштів відповідних бюджетів, приватних закладів – за рахунок коштів засновників (власників) .

6.3. Фінансування СЮН  може здійснюватись також за рахунок додаткових джерел фінансування, не заборонених законодавством.

6.4. Додатковими джерелами формування коштів СЮН  є:

 • кошти, одержані за надання платних послуг відповідно до переліку платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами, затвердженого Постановою Кабінетом Міністрів України,  та порядку надання платних послуг державними навчальними закладами, затвердженого спільним наказом Міносвіти, Мінфіну і Мінекономіки  і зареєстрованого у мін’юсті ;
 • кошти гуманітарної допомоги;
 • добровільні грошові внески, матеріальні цінності підприємств, установ, організацій та окремих громадян; кредити банків; інші надходження.

Кошти, отримані СЮН з додаткових джерел фінансування, використовуються для провадження діяльності, передбаченої статутом.

6.5. СЮН у процесі провадження фінансово-господарської діяльності має право:

 • самостійно розпоряджатися коштами, одержаними від господарської та іншої діяльності відповідно до статуту;
 • користуватися безоплатно земельними ділянками, на яких вони розташовані;
 • розвивати власну матеріальну базу, житлові приміщення, мережу спортивно-оздоровчих, профільних таборів, туристичних баз;
 • володіти, користуватися і розпоряджатися майном відповідно до законодавства та статуту;
 • виконувати інші дії, що не суперечать законодавству та статуту закладу.

Матеріально-технічна база СЮН включає приміщення, споруди, обладнання, засоби зв’язку, транспортні засоби, земельні ділянки, рухоме і нерухоме майно, що перебуває в їх користуванні.

Для проведення навчально-виховної роботи СЮН надаються в користування спортивні об’єкти, культурні, оздоровчі та інші заклади безоплатно або на пільгових умовах. Порядок надання зазначених об’єктів у користування визначається місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування відповідно до законодавства.

6.6. Ведення діловодства, бухгалтерського обліку та звітності на СЮН здійснюється у порядку, визначеному нормативно-правовими актами.

Бухгалтерський облік здійснювати через централізовану бухгалтерію відділу освіти Балаклійської районної державної адміністрації.

7. Діяльність СЮН у рамках

міжнародного співробітництва

7.1. СЮН за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних фінансових коштів має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, брати участь у міжнародних заходах.

СЮН має право укладати угоди     про    співробітництво,   установлювати   прямі   відносини   з органами управління   освітою,   навчальними   закладами,   науковими  установами, підприємствами,  організаціями,      громадськими  об’єднаннями інших  країн у встановленому законодавством порядку.

7.2. Держава створює умови для   міжнародного   співробітництва СЮН   шляхом   бюджетного надання     пільг     зі   сплати   податків   та   зборів обов’язкових   платежів),   пов’язаних із закупівлею та ввезенням на територію   України   навчального   та виробничого обладнання, приладдя та матеріалів, для здійснення освітньої діяльності.

8. Державний контроль за діяльністю СЮН

8.1. Державний контроль за діяльністю СЮН здійснюють МОН,  міські, районні державні адміністрації, до сфери управління яких належать заклад, органи місцевого самоврядування та його виконавчі органи.

8.2. Основною формою державного контролю за діяльністю СЮН є державна атестація закладу, яка проводиться не рідше ніж один раз на 10 років відповідно до порядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів, затвердженим наказом МОН.

Залишити відповідь